fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN van Lilian Plas

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Lilian Plas: de eenmanszaak Lilian Plas, statutair gevestigd te Zwartemeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69936374.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Lilian Plas een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Lilian Plas voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het maken van content gericht op videografie. Het filmen, monteren en uitvoeren van vormgeving voor video’s voor onder andere vlogs, commercials, bedrijfsvideo’s en evenementen. Tevens het geven van online en offline coaching over het maken van video’s.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Lilian Plas en klant krachtens welke Lilian Plas de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Lilian Plas.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Lilian Plas worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.10. Website: www.lilianplas.com

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lilian Plas gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Lilian Plas, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Lilian Plas en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Lilian Plas zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Lilian Plas zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Lilian Plas zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Lilian Plas met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Lilian Plas het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Lilian Plas behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 30% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Lilian Plas de opdracht zal gaan uitvoeren.
3.6. Alle door Lilian Plas gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief reiskosten, huurkosten voor materialen welke niet in het bezit zijn van Lilian Plas en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.7. Lilian Plas behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.8. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Lilian Plas zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van de offerte, de opdracht of welke overeenkomst dan ook, dan is Lilian Plas bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.9. Lilian Plas is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.10. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Lilian Plas afhangt van feedback of input van de klant, is Lilian Plas nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Lilian Plas is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.11. Indien niet anders overeengekomen, is de klant gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Lilian Plas worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 cent per kilometer. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.

3.12. In de offerte wordt opgenomen hoeveel revisies de klant binnen de opdracht mag laten uitvoeren. Correcties kunnen binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. Onder correcties valt feedback over structuur, inhoud, kleurgebruik, titels, muziek, timing en transities.

3.13. Correcties die leiden tot verandering van de opdracht of buiten het in de offerte vermelde revisietermijn vallen, zullen worden doorberekend aan de hand van het op dat moment geldende

uurtarief van Lilian Plas.

3.14. In de offerte wordt door Lilian Plas een schatting opgenomen voor de kosten van de muziek. Deze geschatte kosten kunnen op de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Deze kosten zijn afhankelijk van de keuze van het nummer door de klant.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Lilian Plas verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Lilian Plas binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Lilian Plas heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Lilian Plas zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Lilian Plas wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

4.7. Indien Lilian Plas, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Lilian Plas gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten na overleg aan de klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Lilian Plas in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Lilian Plas uitgevoerde werk te vergoeden.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. Lilian Plas zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR LILIAN PLAS

5.1. Lilian Plas garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Lilian Plas spant zich in om de gegevens die Lilian Plas voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Lilian Plas met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Lilian Plas is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Lilian Plas uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

5.5. Lilian Plas heeft het recht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid of in geval van overmacht door een derde te laten vervangen.

5.6. Producten en/of diensten welke door Lilian Plas worden geleverd zijn enkel voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden doorverkocht. De geleverde producten/diensten mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.

 ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT EN HET HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Lilian Plas te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Lilian Plas onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Lilian Plas om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lilian Plas zijn verstrekt, heeft Lilian Plas het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Lilian Plas steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door Lilian Plas geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Lilian Plas binnen 7 dagen na levering van de dienst en/of het product. De klant vrijwaart Lilian Plas één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. Indien de klant niet of niet tijdig benodigde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de dienst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortkomende kosten voor rekening van de klant.

6.7. In geval van locatiehuur voor video-opnamen is de klant verantwoordelijk voor het reserveren daarvan en de daarbij horende extra kosten.

6.8. Alle diensten en producten welke door Lilian Plas worden geleverd, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. De producten worden op maat gemaakt. De klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij afstand doet van de bedenktijd en het daarbij horende herroepingsrecht.

6.9. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

6.10. De klant heeft recht op 2 correctierondes indien de feedback binnen 5 werkdagen wordt aangeleverd. Correcties kunnen binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De klant is bij de eerste versie van de video gerechtigd feedback over de structuur en de inhoud van de video aan te leveren. Vervolgens wordt aan de hand van de feedback de video verder gemonteerd. De klant kan tijdens de tweede correctieronde feedback geven over de details. Onder details wordt verstaan: kleurgebruik, titels, muziek, timing en transities. Na het verwerken van de feedback over de details is de video klaar voor gebruik. Mochten er naar aanleiding van de definitieve versie nog aanpassingen nodig zijn, vallen deze onder meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7.

6.11. In geval van wijziging van de opdracht en/of feedback welke na 5 werkdagen wordt aangeleverd, zal Lilian Plas meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend.

6.12. De klant is verantwoordelijk voor de aankoop dan wel de benodigde licenties en/of rechten voor gewenste lettertypes (fonts).

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Lilian Plas te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Lilian Plas opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Indien de levering vertraging oploopt, zal Lilian Plas dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail aan de klant mededelen.

7.3. Een door Lilian Plas vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Lilian Plas niet van rechtswege in verzuim.

7.4. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Lilian Plas, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.5. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Lilian Plas mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.6. Aan de leveringsplicht van Lilian Plas zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Lilian Plas geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

 ARTIKEL 8. BETALING 

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Lilian Plas verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Lilian Plas biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen.

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling van de aanbetalingsfactuur kan Lilian Plas besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Lilian Plas voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Lilian Plas elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Lilian Plas zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €2,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.

8.10. De klant kan bezwaren tegen de door Lilian Plas verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Lilian Plas kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Lilian Plas een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.11. Alle door Lilian Plas geleverde producten en diensten blijven eigendom van Lilian Plas totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Lilian Plas zijn voldaan.

 ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s video’s, teksten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Lilian Plas tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Lilian Plas geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Lilian Plas en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Lilian Plas.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Lilian Plas ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Lilian Plas, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Lilian Plas is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant aan Lilian Plas aanlevert. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Lilian Plas vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. De klant komt een beperkt publicatierecht van de video’s toe, na volledige betaling van het vooraf overeengekomen factuurbedrag.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 5.4, artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Lilian Plas recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste tweemaal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Lilian Plas en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Lilian Plas kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Lilian Plas is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van de persoonlijke eigendommen van de klant ten tijde van de video-opnamen.

10.3. Indien Lilian Plas onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €2.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Lilian Plas uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.4. In aanvulling op artikel 10.2 is Lilian Plas dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lilian Plas aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Lilian Plas toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.5. Lilian Plas sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Lilian Plas geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Lilian Plas.

10.6. Lilian Plas is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.7. Klant vrijwaart Lilian Plas voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Lilian Plas.

10.8. Lilian Plas is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie (zoals afbeeldingen, muziek en/of gebruiksvoorwerpen) en lettertypes (fonts) tot zich heeft genomen/gekregen.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Lilian Plas is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Lilian Plas is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Lilian Plas weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Lilian Plas kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Lilian Plas een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Lilian Plas onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Lilian Plas, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën en pandemieën bedrijfsstoringen bij Lilian Plas, wanprestatie door leveranciers van Lilian Plas waardoor Lilian Plas haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Lilian Plas of diens leveranciers.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Lilian Plas, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Lilian Plas de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Lilian Plas voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Lilian Plas;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Lilian Plas zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Lilian Plas vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Lilian Plas behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Lilian Plas overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Lilian Plas zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Lilian Plas in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Lilian Plas worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Lilian Plas aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Lilian Plas.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Lilian Plas te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Lilian Plas, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN VIDEO-OPNAMEN

14.1. Lilian Plas is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.

14.2. Indien er door toedoen van de klant schade wordt aangebracht aan apparatuur van Lilian Plas, is de klant gehouden de dagwaarde te vergoeden.
14.3. Lilian Plas levert de gemonteerde video’s aan de klant aan in niet-bewerkbare bestands-extensies.

14.4. Lilian Plas levert geen losse muziekbestanden aan.

14.5. De klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken.

14.6. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen video-opname is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 1 week voor de opname; geen vergoeding
 • annulering tussen 7 dagen en 48 uur voor de opname; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag
 • annulering tussen 48 en 24 uur voor de opname; de klant is gehouden tot het betalen van 85% van het in de offerte overeengekomen bedrag.

14.7. Alle gemaakte video’s worden slechts 6 maanden door Lilian Plas bewaard. Na dit termijn kan Lilian Plas geen video’s opnieuw aan de klant toesturen.

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, CURSUSSEN EN COACHING LILIAN PLAS

15.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Lilian Plas aan te bieden of te doen geven.

15.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Lilian Plas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Lilian Plas in de praktijk tot uitvoering brengt.

15.3. Lilian Plas is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Lilian Plas, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

15.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.

15.5. Na het einde van de online cursus behoudt de klant het recht om in te loggen op de online leeromgeving. Lilian Plas streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Lilian Plas besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Lilian Plas de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Lilian Plas meest recente bekende e-mailadres op de hoogte.

15.6. De door Lilian Plas aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules/begeleiding mogen nimmer met derden worden gedeeld.

ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Lilian Plas en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

16.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Lilian Plas alleen bindend indien en voor zover deze door Lilian Plas uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

16.3. Indien Lilian Plas op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

16.4. Zowel de klant als Lilian Plas zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.

16.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

16.6. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Lilian Plas hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

16.7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lilian Plas partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.8. De klant en Lilian Plas zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

16.9. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Lilian Plas en de klant.

Versie: maart 2020

 

Scroll naar top